تبرایی اعظم

اعظم تبرایى

کتاب‌ها:

نماز جوانه (مذهبی)، مدرسه برهان ۱۳۷۶

آرزوى پرده‌ى حصیرى (داستان)، مدرسه برهان ۱۳۷۶

آدم‌برفی و قلب اسرارآمیز (داستان)، نوای مدرسه ۱۳۸۶

خطر در خیابان؛ آفرین پسر گلم (داستان تربیتی) ، نواى‌ مدرسه ۱۳۸۰

در مهربانی‌ با کوچک‌ترها؛ آفرین دختر گلم  (داستان تربیتی)، نواى مدرسه ۱۳۸۳

خطر در چهارشنبه‌سوری (داستان آموزشی)، نواى مدرسه ۱۳۸۶

خطر در زلزله (داستان آموزشی)، نواى مدرسه ۱۳۸۷