حسین‌لی رسول

رسول حسین‌لى

کتاب‌ها:

مترسک زشت، نى

کودک جهانى، نى

کوهستان یخ، جاناویتن زون، امیرکبیر

یک شب ستاره‌اى به این‌جا آمد، امیرکبیر

زمستان طولانى با یک گل سرخ، امیرکبیر

سمفونى سبز، امیرکبیر

درختى که مى‌خواست جنگل باشد، امیرکبیر

افسانه‌ى پنج رنگ، امیرکبیر

پشت‌وروشده‌‌ها، امیرکبیر

فراموشى‌هاى پدربزرگ، امیرکبیر