حیدری محمد

محمد حیدری

بعضی کتاب‌ها:

حسنی و الاغش (شعر)، استادیار ۱۳۸۱

خونه‌ی ما تو باغه (شعر)، شهر دنیا ۱۳۸۱

سرود آشنایی (شعر)،‌ ماهرنگ ۱۳۸۲

مامانم خونه داره (شعر)، عابد ۱۳۸۲

می‌خوام برم عروسی، اندیشه‌ی نوین ۱۳۸۲

خاله یاکریم (شعر)، استادیار ۱۳۹۱