درویشی اسدالله

اسدالله درویشی

کتاب‌ها:

تاریکی ترس نداره، دوست مهربان

توانا بود هرکه دانا بود، دوست مهربان

ما می‌توانیم، دوست مهربان