ذکایی عبدالرحمن

عبدالرحمن ذکایی

بعضی از کتاب‌ها:

آدم برفی، تهران ‌صدا ۱۳۷۵

تولدی از خارستان (شعر)، تهران صدا ۱۳۷۵

مهرداد و مداد، تهران‌ صدا ۱۳۷۵

ابر بی‌قرار، تهران صدا ۱۳۷۶

دنیای نگران، تهران صدا ۱۳۷۶

یاد باران عشق (شعر)، تهران صدا ۱۳۷۸

وقتی درخت‌ها جابه‌جا می‌شوند، آسامالا آموا، آرویج ۱۳۹۱