شیرازی، پروانه (لعیا)

پروانه (لعیا) شیرازی

شاعر

تولد: ۱۳۵۹- کرمانشاه

بعضی از کتاب‌ها:

‌تو ماهی و من آدم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آسمان هم شبیه انسان است، امیرکبیر

بعضی از فعالیت‌ها:

همکاری با نشریات رشد، دوچرخه، نبات، سروش کودکان و…