مرادی لاکه یگانه

یگانه مرادی لاله

کتاب‌ها:

لنگه کفش خندید، نگارینه ۱۳۸۶

بچه تمساح کجا رفت؟، سروش ۱۳۹۱

رمال معمولی رمال پادشاه، سوره مهر

مسابقه‌ی بزرگ سوارکاری، سوره مهر

چرخونک و یک ریسه قصه، سوره مهر