معتمدی ناهید

ناهید معتمدی

بعضی کتاب‌ها:

فردوسی و نظام قانون‌مند و شگفتی‌زای شاهنامه، گوتنبرگ ۱۳۸۸

بنی و پستانک، باربرو لیندگرن و اولاف لنداستروم، مبتکران و پیشروان ۱۳۸۸

من هم ببرم، ماری لوئیس فیتس پاتریک، علمی و فرهنگی ۱۳۹۰

کیت، گربه و ماه، دیوید آلموند، مبتکران ۱۳۹۰