ملکی زیتا

زیتا ملکی

تولد: ۲۰ شهریور ۱۳۶۷

 

کتاب‌ها:

جنگ دختر دستکش‌پوش با سرما، قطره ۱۳۹۰

زندگی با دور تند، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۴

 روز بعد از معمولی بودن دنیا، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۵