منصوری حسن

حسن منصوری

بعضی از کتاب‌ها:

برگزیده‌ی شیرین‌ترین قصه‌ها، مهرداد ۱۳۷۱

برگزیده‌ی قصه‌های ایرانی، مهرداد ۱۳۷۲

انشا و نامه‌نگاری بنفشه، مهرداد ۱۳۷۴

داستان عشق لیلی و مجنون، مهرداد ۱۳۷۴

آهوبره‌ی قشنگ احمد، مهرداد ۱۳۷۹