مهروى‌پور زهره

زهره مهروى‌پور

بعضى از کتاب‌ها:

خرگوش باهوش و مامان زاغى، شباویز

از سقاخانه تا کربلا، مهر قائم

خرگوش و راز درخت سیب، مهر قائم

وقتى ستاره شدم، مهر قائم

قصه‌اى از آن دورها، شهردارى اصفهان

روزى که ماه تاریک بود، شهردارى‌ اصفهان