موسوی زهرا

زهرا موسوی

شاعر

تولد: ۱۳۵۷ تهران

بعضی از کتاب‌ها:

مجموعه‌ی اتل متل، نشر شهر

مجموعه‌ی ترانه‌های بارداری، بافرزندان

نوح، امیرکبیر

مجموعه‌ی تقی به توقی، افق

یک جفت کفش تق‌تقی، امیرکبیر

یکی بود یکی نبود، نسل نواندیش