میر ابوطالبی، معصومه

معصومه میرابوطالبی

تولد: ۱۳۶۰- قم

بعضی از کتاب‌ها:

‌اژدهای دماوند، آموت

آن سوی دریای مردگان، فاطمی

هندوانه خوشحال، پیرامون

عروسی در قوری، اسحاق

شهر من، اسحاق

سفر دانه‌ای، اسحاق