آقاجانی معصومه

معصومه آقاجانی

 تولد: ۲۲ تیر ۱۳۵۶- کرج

کتاب:

ماجراهای پینوکیو، کارلو کالودی، امیرکبیر ۱۳۸۹

یاسمن و دارککوب قرمزه، شهرزاد ۱۳۹۰

اسب خاکستری و دماغ آلبالو، توکا ۱۳۹۰

لاکی خوش‌خنده، حوا ۱۳۹۲

ماجرای کره‌اسب سم چوبی، توکا ۱۳۹۱