ابراهیمی بیتا

بیتا ابراهیمی

مترجم

بعضى از کتاب‌ها:

بر پلى از نور ستارگان، آلیس مید، چشمه ۱۳۸۲

جن شیشه‌ى مربا، آنى‌ دالتون، هرمس ۱۳۸۷

سنجاب و ماه، الئونور اشمیت، پژواک کیوان ۱۳۸۶

بومستیکز کوچولو، مارگارت وایلد؛ دیوید لگ، پژواک کیوان ۱۳۸۶

ماکارونی روی سقف، آنت کلیهر، هرمس ۱۳۸۷

قصه‌ها و افسانه‌های مردم روسیه، لی ویندام، هرمس ۱۳۸۷