ابراهیمی نوشین

نوشین ابراهیمی

مترجم

 تولد: ۱۳۵۹- تهران

بعضى‌ از کتاب‌ها:

کیک شگفت‌انگیز و چند افسانه‌ى دیگر، جودى سى‌یرا، طرح و اجراى کتاب

کرم قوى و چند افسانه‌ى دیگر، جودى سى‌یرا، طرح و اجراى کتاب

دوران پیش از تاریخ، عصر یخ‌بندان، دوگال دیکسون، پیدایش

دوران پیش از تاریخ، حیات در دوره‌ى کرتاسه، دوگال دیکسون، پیدایش

بچه‌هاى روزنامه، جوانیتا فیلیپس، علمى‌ و فرهنگى

موبى‌دیک، هرمان ملویل، افق

داستان دو شهر، چارلز دیکنز، افق

کیتى، دختر آتیش‌پاره (۸ جلد)، بل مونى، افق

آتش‌دزد (۳ جلد)، ترى دیرى، افق

ذرت‌ها مى‌رسند، دوروتى رودز، امیرکبیر