الله‌دادی اسماعیل

اسماعیل الله‌دادی

متولد: ۱۳۵۴- الیگودرز

کتاب‌ها:

مزه‌ی مهربانی (بازآفرینی قصه‌های عطار نیشابوری برای نوجوانان)،‌ بوستان کتاب

دوربین خدا (شعر کودک)،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نامه‌ی هادی (داستان نوجوان)، به‌نشر