امامی غلامرضا

غلامرضا امامی

نویسنده

بعضى‌ از کتاب‌ها:

 آبی کوچولو زرد کوچولو، پدیده ۱۳۵۰

ماهی فقط ماهی است، پدیده ۱۳۵۳

تکه به تکه، پدیده ۱۳۵۴

بزرگ‌ترین خانه‌ی دنیا،‌ پدیده ۱۳۵۴

لاک‌پشت باهوش،‌موج ۱۳۵۵

کلید، انجام کتاب ۱۳۵۷

پرنده‌ی طلایی، اشرفی ۱۳۵۸

قهرمانان، قلم ۱۳۶۰

شب و پیرزن، موج ۱۳۶۰

قصه‌ی قلعه، قلم ۱۳۶۱

شهر خوب،‌ قلم ۱۳۷۶

من خواب صلح می‌بینم، افق ۱۳۸۰