ایزدی علی‌اصغر

علی‌اصغر ایزدی

تولد: ۱۳۳۲- سنقر کلیایی

کتاب‌ها:

قله‌ى کوه قاف (داستان کودک)، حقیقت ۱۳۴۹

قله‌ى کوه قاف (بازى با کلمات)، حقیقت ۱۳۵۰

خروس بى‌محل (داستان نوجوان)، حقیقت و الهام ۱۳۵۲

گل‌ها در کویر (داستان کودکان)، حکمت ۱۳۵۳

کشتم- بریدم (بازى براى نوجوانان)، حکمت ۱۳۵۴

نقش کار و بازى در تعلیم و تربیت کودکان، سجاد ۱۳۵۶

ابرهاى کوچک دانا (داستان کودک)، حکمت ۱۳۵۷

صفر باارزش- صفر بى‌ارزش (داستان کودک)، سجاد ۱۳۵۵

سنگى در جلو راه (داستان کودک)، هجرت ۱۳۵۶

توپولى‌ (داستان کودک)، حکمت۱۳۵۷

دیوان انتظام، سروده‌ى محمدرضا قطب سنقرى، جمع‌آورى و تصحیح، فرادید ۱۳۸۷

دیوان ملک‌حسین‌ خان کلیایى، جمع‌آورى، تصحیح و ترجمه