بابایی کبری

کبری بابایی

شاعر

کتاب‌ها:
در برکه،‌ چکه- شهر قلم
در مزرعه، چکه- شهر قلم
در بیابان، چکه- شهر قلم
در قطب، چکه- شهر قلم
من مترسکم همین، فصل پنجم
شکل‌های اطراف من (شعر کودک)، جولی ایگنر کلارک، پیدایش