برازنده پریسا

پریسا (عباس‌زاده) برازنده

نویسنده- مترجم

بعضى از کتاب‌ها:

سنگ تفکر (۲ جلد،مجموعه داستان‌های فلسفی برای کودک ‌و نوجوان)، استیجن موکارس، دوایر ۱۳۸۶

روزهای سپری شده، گنجعلی صباحی، اندیشه نو ۱۳۸۶

همه‌چیز آن بالا نوشته می‌شود!، منادی تربیت ۱۳۸۸

اسکار و هوو، دوستانی برای همیشه، تئو، منادی تربیت ۱۳۸۸

پدر و دختر، میشاییل دودک‌دویت، منادی تربیت ۱۳۸۹

شوخی‌های دریس (طنز نوجوان،‌گردآوری)، سروش ۱۳۸۹

یک حرف خوب بزن، ثروت گوربوز، سایه سخن ۱۳۹۱

اوپس تو فوق‌العاده‌ای،‌ کورت هورتن‌هوبرت، سایه‌ سخن ۱۳۹۱

 

اى‌میل:

p_barazandeh@yahoo.com