جعفری زهره

زهره جعفری

کتاب‌ها:

کبوتر و مورچه (شعر)، نیک‌پی ۱۳۸۶

پروانه‌ی مهربون میون یک گلستون، نیک‌پی ۱۳۸۷