جهان‌تیغ محمد

محمد جهان‌تیغ

کتاب‌ها:

آیه‌هاى نمناک، محراب قلم

پریشانى، روزنه

ماه و ماه، کنگره‌ى سرداران و چهارده‌ هزار شهید استان فارس

آخرین سلام، امیرکبیر