حسن اکرم

اکرم حسن

مترجم

بعضى‌ از کتاب‌ها:

دیزى شجاع و اژدها، ماریا گوردون، افق

وحشى‌ترین جادوگر جهان، ماریا گوردون، افق

قطار ارواح، ، جین لانچبرى، افق

پرنده‌ى روح، میکال اسنانیت، مرکز

در آغوشم بگیر، میکال اسنانیت، مرکز

نقطه، پیتر رینولدز، علمى و فرهنگى

سیب‌هاى آقاى پى‌بادى، مدونا، پژوهه

روزهاى‌ انگلیسى، مدونا، پژوهه