حسینی محمد

محمد حسینى

نویسنده- ویراستار

تولد: ۱۳۵۰- تهران

بعضی از کتاب‌ها:

ریخت‌شناسی قصه­های قرآن (پژوهش)؛ ققنوس ۱۳۸۲

به دنبال امیرکبیر، ققنوس ۱۳۹۰

به دنبال محمد (ص)، ققنوس ۱۳۹۰

به دنبال فردوسی، ققنوس ۱۳۹۱

مبانی ویرایش و مقدمه‌ی زبان داستان،‌ ققنوس، زیر چاپ