حیدری یعقوب

یعقوب حیدرى

نویسنده

تولد: ۵ شهریور ۱۳۳۸- قائم‌شهر

بعضى از کتاب‌ها:

دریانوردى با دوچرخه، امیرکبیر

من سیب‌زمینى نیستم، امیرکبیر

مارهاى زندگى من، امیرکبیر

سکان پنج‌ درجه به چپ، سروش

دریا و دریانوردى، سروش

قیصر امین‌پور در این کتاب گم شده، مروارید

اى‌میل:

yaghub-heydari@yahoo.com

 تلفن:

۰۹۱۹۴۰۴۰۱۰۴