خادم‌شریف بهشته

بهشته خادم‌شریف

تولد: ۳۰ فروردین ۴۹

بعضی کتاب‌ها:

ضد ضربه، رونالد اسمیت، ویدا

دزد شمشیر،‌ پیتر لرانگیس، ویدا

در اعماق، جودی‌ واتسون، ویدا

پلکان مخفی،‌ کارولین کین، ویدا

من جوکم، کار مشترک با‌ بیتا ابراهیمی، جیمز پترسون،‌ خیلی سبز

من جوک‌ترم، کار مشترک با‌ بیتا ابراهیمی، جیمز پترسون و کریس گرابنستاین،‌ خیلی سبز