درستی یاسمن

یاسمن (حمیده) درستی

تولد: ۱۳۴۸ بهبهان

کتاب‌:

افسانه‌ی آلاس، منادی تربیت ۱۳۹۱

فعالیت‌ها:

همکاری با نشریات کیهان بچه‌ها، سلام بچه‌ها، سروش کودکان، رشد معلم