دیه‌جی مسعود

مسعود دیه‌جی

نویسنده

تولد: ۲ فروردین ۱۳۴۲- گامیشلی (ترکمن)

کتاب‌ها:

نی‌لبک‌زن دریایی (داستان بلند)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۷۵

درهای شکسته (رمان)، سوره مهر

آتش زیر خاکستر (رمان)، سوره مهر ۱۳۸۳

یاوار (دو داستان)، مدرسه