رجب‌زاده شهرام

شهرام رجب‌زاده

مترجم- ویراستار

بعضى از کتاب‌ها:

الیدور، آلن گارنر، قدیانى

داستان دگرگونى، هلنا رمزى، قدیانى

من و بابام،‌ استیوارت همپل، قدیانى

خجالتى یعنى چه؟، کلارایس هونگ، ذکر

خوشحال یعنى چه؟، کلارایس هونگ، ذکر

الکتریسیته، کرول بلارد، ذکر

آهن‌ربا و فنر، کرول بلارد، ذکر

در ستایش مادر، پارس

در ستایش پدر، پارس