رضائیان یاسمن

یاسمن رضائیان

بعضی مقاله‌ها:

مهمانی یک سفر عجیب (مقاله)، جهان کتاب، ۹۱

سمفونی ستایش تو (یادداشت)، دوچرخه، بهمن ۹۲

آذر دختری است که دعا میخواند (مقاله)، آذر ۹۳

قصه‌ی ایمان آوردن را تماشا کنیم (مقاله)، دوچرخه، مرداد ۹۴

نقره‌ای (داستان کودک)، کیهان بچه‌ها، مهر ۹۴

گاهی مهمان من باش (مقاله)، دوچرخه، بهمن ۹۴

پس از تبعید (مقاله)، رشد نوجوان، بهمن ۹۴

فعالیت‌های دیگر:

همکاری با نشریات از جمله دوچرخه، کیهان بچه‌ها، رشد