رقمی آتوسا

آتوسا رقمى

مترجم- روزنامه‌نگار

تولد: دی ۱۳۴۷- تهران

کتاب‌ها:

آفتابگردان‌های زرد درخشان (داستان زندگی و بررسی آثار ونسان ونگوک)، زنبق

مشیدو،‌ گیگی لرزا، زنبق