رنجبر شیدا

شیدا رنجبر

مترجم

تولد: ۱۳۴۰

تحصیلات: کارشناسى‌ بهداشت

بعضى‌ از کتاب‌ها:

مجموعه‌ى آرتمیس فاول، یون کالفر، افق

بدترین پسر دنیا، یون کالفر، افق

افسانه‌‌ى دندان ناخدا کرو، یون کالفر، افق

دیو، والتر دین مایرز، منادى‌ تریبت

اردک کشاورز، مارتین وادل، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

قوى شیپورزن، الوین بروکس وایت، قطره

گربه‌ای به نام اسطوره، دیک کینگ اسمیت، پیدایش

زیر درختان میش‌میش، دیک کینگ اسمیت، پیدایش

مزرعه‌ى قله‌ى سفید، برلى دوهرتى، چشمه

جاده‌‌ى‌ ناامى،‌ جرى کوگوا، چشمه

عکس یادگارى (تألیف)، علمى و فرهنگى