روزمهر آرزو

آرزو روزمهر

بعضى از کتاب‌ها:

بچه‌ى خوب مى‌دونه کمک کنه تو خونه، آواى سورنا

بچه‌ى خوب مى‌دونه دروغ نگه همیشه، آواى سورنا

بچه‌ى خوب مى‌دونه چند رنگ داره این چراغ، آواى سورنا

فینگلیل چه بى‌دقتى، آواى سورنا

فینگلیل نکن هى فین فین، آواى سورنا