روشن‌زاده پیمانه

پیمانه روشن‌زاده

کتاب‌ها:

بت‌هاى براق، سراینده

جان شیداى زن، محقق

نسترن‌ها بر شانه‌ى دیوار، فانوس

این سوى آبشوران، آشنایى

نگاه آفتاب، آشنایى

مى‌توان جنگل شد، آشنایى