زاهدی نامقی ابراهیم

ابراهیم زاهدی نامقی

نویسنده

بعضی از کتاب‌ها:

دم قرمزی

ماهک و پرنده‌ها

معجزه‌ی باران، بنیاد پژوهش‌های اسلامی

محمد و ماه و دلتنگی، بنیاد پژوهش‌های اسلامی

آهونامه، بنیاد پژوهش‌های اسلامی