زواران حسینی صفورا

صفورا زواران حسینی

تولد: ۲۳ شهریور ۱۳۶۳

 

کتاب:

گیاهان شهر ما، برگ زیتون ۱۳۸۹

حیات وحش ایران، طلایی ۱۳۸۸

طبیعت در کلاس درس، گردآوری با همکاری فاطمه حسینی زوارنی، فنی ایران ۱۳۹۱

فعالیت‌ها:

همکاری با رشد دانش‌آموز ۱۳۸۲ تا کنون

همکاری‌ با رشد جوان ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

همکاری‌ با رشد نوجوان ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

همکاری‌ با دوچرخه ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵