سادات‌اخوی محمد

سید محمد سادات اخوی

تولد: ۴ شهریور ۱۳۵۳- تهران

بعضی از کتاب‌ها:

روایت خاکستر

سایه‌ی شکسته‌ی یوسف

تا دریا

تکیه بر سبز

گمت کرده بودم

بقچه‌ی آقاجان

پند پدر

نقل و نبات

قفس کاغذی

مرد خندان