سرابی، محمد

محمد سرابی

تولد: ۱۳۵۹ – تهران

بعضی از مقاله‌ها:

تبعید هم کارساز نبود، نشریه‌ی دوچرخه، آبان ۱۳۸۶

سرزمین تاریخ و نفت، نشریه‌ی دوچرخه، آبان ۱۳۸۷

جنگ در کوهستان، نشریه‌ی دوچرخه، آبان ۱۳۸۸

کنده شدن جنوب از شمال، نشریه‌ی دوچرخه، اسفند ۱۳۸۹

غول تنها، نشریه‌ی دوچرخه، تیر ۱۳۹۰

تنها یک بار زندگی می‌کنی، نشریه‌ی دوچرخه، مرداد ۱۳۹۱

حرفه هنرمند حرفه پزشک، نشریه‌ی دوچرخه، خرداد ۱۳۹۲

وقتی آتش گلوله را می‌بینی، نشریه‌ی دوچرخه، شهریور ۱۳۹۳

نام ایوب به من کمک کرد، نشریه‌ی دوچرخه، مهر ۱۳۹۶

زندگی یعنی تجربه‌ی ناگهان، نشریه‌ی دوچرخه، اردیبهشت ۱۳۹۷

و…