سعیدی بتول

بتول سعیدى

بعضى از کتاب‌ها:

اردک و لاک‌پشت (بازنویسى داستان‌هاى کلیله و دمنه)، توسعه‌ى‌ کتاب‌خانه‌هاى ایران

کلاغ دانا (بازنویسى داستان‌هاى کلیله و دمنه)، توسعه‌ى‌ کتاب‌خانه‌هاى ایران

روباه و خر(بازنویسى داستان‌هاى کلیله و دمنه)، ساویز

موش و کبوتران(بازنویسى داستان‌هاى کلیله و دمنه)، ساویز

کلاغ دانا (بازنویسى داستان‌هاى کلیله و دمنه)، ساویز

کشورم ایران، هیربد