سلیمی مصطفی

مصطفی سلیمی

بعضی از کتاب‌ها:

وجدان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آش سنگ،‌ نوشته‌ی روبرت ژیرور، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دوستی زیباست، نوشته‌ی آن‌ماری شاپوتون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

آقای فرماندار، مهریاران

پهلوان مراد، مهریاران