سپاهی یونسی عباسعلی

عباسعلى سپاهى یونسى

شاعر

تولد: ۱۳۵۴- روستاى یونس (گناباد)

بعضى‌ از کتاب‌ها:

صبح و سیب، قو

روستاى من، عابد

یاد لبخندهایتان هستم،‌ قو

راه رفتن زیر باران، آیین تربیت

طفلکى آقاى سیر،‌ آیین تربیت

روباه بى‌توجه

شاید همین اطراف باشد، امیرکبیر

خسته نباشى خدا جان،‌ امیرکبیر