شامانی طیبه

طیبه شامانی

شاعر

کتاب‌ها:
پدربزرگ، انتخاب نو ۱۳۸۱
خاله‌بازی، انتخاب نو ۱۳۸۱