شاهری علی

سید على شاهرى

نویسنده- ویراستار

تولد: ۱۳ دی ۱۳۴۷- لنگرود

تحصیلات: کارشناس زبان و ادبیات فارسی

بعضی از کتاب‌ها:

شاهنامه‌ى‌ فردوسى (۱۷ جلد)، چشمه

فرزندان سیمرغ، چشمه

شهبازان قله‌هاى ادب فارسى، سرایش

سمک عیار (۲ جلد)، صداى‌ معاصر

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

سرویراستار انتشارات امیرکبیر

ویراستار پژوهشگاه علوم‌ انسانی و مطالعات فرهنگی