شعبانی داریانی داوود

داوود شعبانی داریانی

مترجم

بعضی از کتاب‌ها:

چاه، میلدرد تایلور، مدرسه ۱۳۷۸

غرش تندر در کوهستان،‌ اسکات اودل، چشمه ۱۳۷۹

چتر آبی، راسکین باند، فرهنگ و دانش ۱۳۸۰

در جست‌وجوی موجودات فضایی، دوید جفریس ۱۳۸۱

آینده‌ی جهان، سارا آنجلیس، کالین آتلی، پیدایش ۱۳۸۲

جهان در قرن بیست و یکم، سیمون بیکرافت، پیدایش ۱۳۸۳

مجموعه‌ی کیتی دختر آتش‌پاره، بل مونی، افق ۱۳۸۵

مجموعه‌ی خاله‌ریزه، الف پرویسن، پیدایش

زلزله در کوهستان، گلوریا اسکورزینسکی، پیدایش

صداهای ترسناک، نیک آرنولد،‌ پیدایش