شفتی پگاه

پگاه شفتی

بعضی مقاله‌ها:

راز (داستان)، دوچرخه ۱۳۸۹

دشمنی من با آدامس (داستان)، دوچرخه ۱۳۸۹

از نگاه دیگران بدت می‌آید (مقاله‌ی ترجمه)، دوچرخه ۱۳۸۸

راهنمایی برای «راهنمایی» (نقد کتاب)، دوچرخه ۱۳۸۸