شهدادی احمد

احمد شهدادی

تولد: ۱۳۵۳زرند

 

کتاب‌ها:

وازیگاه (فرهنگ، آیین، بازی، نمایش و…) (فرهنگنامه، ۵ جلد)، آرون ۱۳۹۲
فرهنگنامه‌ی بازی‌های سنتی برای کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۳