شهرابی فراهانی داوود

داوود شهرابی فراهانی

کتاب‌ها:

در عید و عید دیدنى، نواى مدرسه

در تابستان، نواى مدرسه

درباره‌ى شغل‌ها، نواى مدرسه

دوست دارم بدانم، نواى‌ مدرسه