صابری منصوره

منصوره صابرى

تولد: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۴۷- تهران

تحصیلات: کارشناس مامایى

 

بعضى‌ از کتاب‌ها:

هم قصه هم نقاشى، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

عکس فیل فیلک، منادى تربیت

براى کلاس اولى‌ها، هم قصه هم ریاضى، ناب‌اندیش

هاچین و ماچین مى‌رن به باغ نقطه‌چین، دوست مهربان

چرخ قرمزى، به‌نشر

پروانه و مداد رنگى‌ها، مدرسه

صف مورچه‌ها، مهاجر

جوجه و خط بسته، مهاجر

تفریق کردن در باغ میوه، مهاجر

مارمارى‌ و یک لنگه کفش، امیرکبیر