صادقیان بیتا

بیتا صادقیان

مترجم

بعضى از کتاب‌ها:

شنل قرمزى، سایه‌گستر

رابین هود، سایه‌گستر

جادوگر شهر از، سایه‌گستر

پیتر پان، سایه‌گستر

پو و روز شوخى، سایه‌گستر